Bağış Politikası

Şirket; sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim-öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim Kurulunun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Düzenleyici Denetleyici Kuruluşlar, Sermaye Piyasa Kurulu ve ilgili yasa ve mevzuatlarda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya sivil toplum kuruluşunun seçiminde şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir.

Yapılan bağışlar detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulur.

"